Jste zdeRepertoárový list naší skupiny pro Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (dále jen „OSA“)

Repertoárový list naší skupiny pro Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (dále jen „OSA“)


Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na OSA. Soubor poskytne za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb (viz. příloha). OSA je podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů.
Pořadatel veřejné hudební produkce (plesy, zábavy apod.) je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář.

Adresa OSA:

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním pracoviště Ostrava 1
Zahradní ulice 1289/10
702 00 Ostrava 1
e-mail: pobocka_ostrava@osa.cz

tel: 596 113 607-611
fax: 596 113 610

PřílohaVelikost
seznam_repertoaru_o.s.a._new.pdf152.72 KB